Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Pressedienst

Bron: a.a.a.p.


Brief uit Rotterdam


Bron:   Radencommunisme : Marxistisch maandschrift voor zelfstandige klassebeweging, nr. 11, 1939 / Groep van Internationale Communisten. – Bron originelen: i.i.s.g. , Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer. – Getranscribeerd en uitgegeven voor Rätekommunismus , met medewerking van de Association Archives Antonie Pannekoek.


Ter discussie

OVER ORGANISATIE

Wij, als Internationale Communisten, zijn van mening, dat er klaarheid moet komen over het begrip: organisatie. Dat wil zeggen: niet over de vorm die de raden van arbeiders aannemen in tijden van revolutie, want daarover bestaat, naar ik veronderstel, geen verschil van mening.

Algemeen menen wij dat in tijden van revolutie, dat wil zeggen in tijden van daadwerkelijke veranderingen op economisch en politiek gebied, de arbeiders zowel in de producerende als in de distribuerende bedrijven zelf, van onderop, de raden moeten vormen, raden van arbeiders dus, los van de bestaande opvattingen van politieke partijen en vakbonden.

Want de bestaande politieke partijen en vakbonden, onverschillig hoe ze zich noemen en hoe ze actie voeren, van uiterst rechts tot uiterst links, vanaf de n.s.b. tot de r.s.a.p., vanaf de Katholieke vakbeweging tot het n.a.s., zij hebben in tijden van omwenteling geen recht van bestaan en moeten als overleefde instellingen, voortgekomen en levende in het raam van het kapitalisme, mét het kapitalisme verdwijnen.

Wee! De arbeiders die in tijden van revolutie aan de oude opvattingen vasthouden; zij zullen terugvallen tot het uitbraaksel van de kapitalistische uitbuiting.

Met dat al moet de vraag besproken worden of thans een organisatie moet komen van uitgesproken revolutionaire communisten. Men versta ons goed. Er is natuurlijk organisatie bij ons. Wij werken aan de opklaring van de opvattingen van het proletariaat door middel van het woord en geschrift. Maar dat is nogal gebrekkig. We zouden meer kunnen doen als degenen die thans los van de groepen staan en ons wel helpen met verspreiden en colporteren en ook financieel steunen, tot de groepen toetraden.

Het is een algemeen verschijnsel, dat de meeste kameraden die met ons sympathiseren zich niet in een verband willen laten opnemen of uit eigen beweging tot het werk de radencommunistische groepen toetreden.

Ze zijn bang, dat wanneer de groepen groot worden er weer aangepast zal worden naar de opvatting, dat toch vooral de groepen in stand moeten worden gehouden en er dan allicht bureaucraten naar voren komen die men later moet bestrijden omdat ze behoudzuchtig zijn.

Daarop is volgens ons maar één antwoord.

Ben je bang voor overheersing door enkele personen in de groepen, laat je dan gelden en maak allen duidelijk dat het anders kan en moet, en geef vooral zelf een goed voorbeeld.

Nu iets over het begrip organisatie van de arbeiders in de hedendaagse maatschappij.

Organisatie is volgens ons het gereedschap dat nodig is om het doel te bereiken. Zonder organisatie is van krachtsontwikkeling geen sprake.

Wij zijn dus vóór organisatie van arbeiders die zelf de noodzakelijkheid daarvan inzien.

Moet het verband tussen de groepen “democratisch-centralistisch” zijn of moet het verband der groepen plaatselijk en landelijk net eender zijn als het in de groepen afzonderlijk bestaat ? Wij voor ons zouden het verband zo willen hebben, dat alleen de mensen die deel uit maken van de groepen weten hoe de organisatievorm is en hoe ze functioneert. Zodat de kapitalistenklasse met haar spionnen en handlangers, geen vat heeft op onze organen.

De organisatie zal dus illegaal moeten zijn voor de zogenaamde buitenwereld, maar overzichtelijk voor de groepsleden. Is zo’n organisatorisch verband mogelijk?

Wij menen van wel. En daarom zou het goed zijn, dat we een discussie hierover hielden. Laten de lezers zich eens inspannen en hun mening naar voren brengen, we kunnen allicht van elkaar leren en ook de juiste weg vinden die nodig is om ons meer te laten gelden.

De ernstige tijd waardin we leven moet ons dwingen naar elkaar toe te groeien, wat het woord solidariteit mag volgens ons geen leeg begrip zijn en nog minder een karikatuur.

Mochten er onder ons zijn die menen dat deze inleiding tekortschiet, dat er meer met voorbeelden uit de praktijk moet worden aangetoond dat organisatie noodzakelijk is, zij gaan hun gang en schrijven maar op hoe zij denken dat het moet. Zowel de voor- als tegenstanders van “organisatie”.

Kameraadschappelijke groeten, Groep Rotterdam (*).


Redactionele aantekening

*) Waarschijnlijk geschreven door Piet van Albada, die vanuit Groningen in 1939 naar Rotterdam trok.


Compiled by Vico, 16 September 2021