Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Pressedienst

Bron: a.a.a.p.


De plaats van de oude vakverenigingen


Bron:   Radencommunisme : Marxistisch maandschrift voor zelfstandige klassebeweging, nr. 10, 1939 / Groep van Internationale Communisten. – Bron originelen: i.i.s.g. , Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer. – Getranscribeerd en uitgegeven voor Rätekommunismus , met medewerking van de Association Archives Antonie Pannekoek.


In het door de Société d’Études et d’Informations Économiques in Parijs uitgegeven Bulletin Quotidien van 30 maart 1939 is afgedrukt het verslag van een redevoering van Matthew Woll (*), de vicepresident van de Amerikaanse Vakverenigingscentrale, gehouden voor de Staats-Handelskamer te New York.

Woll hield zich bezig met de uitspraak van het Opperste Gerechtshof over de staking met bedrijfsbezetting van 27 februari. De voornaamste inhoud van zijn rede kan met de volgende korte citaten worden weergegeven:

“De feiten tonen afdoende aan, tot aan welk punt de verantwoordelijke leider van de Amerikaanse Federatie van de Arbeid, inzake het probleem van de bedrijfsbezetting, het zelfde gezichtspunt heeft als de verantwoordelijke leider van het Amerikaanse ondernemersdom. Indien ons uitgangspunt verschillend is, heden ontmoeten wij elkaar om éénstemmig de felle veroordeling van de fabrieksbezetting, door het Opperste Gerechtshof, goed te keuren.”
“Indien gij de redevoeringen bestudeert die op onze jaarvergaderingen gehouden zijn, kunt gij erkennen, dat de Federatie zich steeds zonder voorbehoud heeft uitgesproken voor de bescherming van de ondernemingen, van de particuliere eigendom en de vrijheid van handel.”
“Wij zijn er van overtuigd, dat het in het algemeen belang is, dat de particuliere industrie de voor haar ontwikkeling nodige aansporingen krijgt, waardoor zij in staat zal zijn door het scheppen van nieuwe arbeidsgelegenheid, het land te dienen […].”
“Wij verklaren, dat diegenen, die hun kapitaal in de particuliere industrie beleggen de zekerheid van een behoorlijk inkomen moeten hebben en dat de arbeiders een loon zullen verkrijgen, dat hen en hun families veroorlooft in welstand te leven.”
“Daarenboven hebben wij weer ons vertrouwen uitgesproken in de noodzakelijkheid van nauwe samenwerking tussen de leiders van de ondernemingen en van de arbeiders, en zulks niet slechts in het belang van de beide in het geding zijnde groepen, maar in dat van het algemeen welzijn.”


Bij dit nummer van Radencommunisme voegen we een circulaire inzake financiële bijdragen voor ons “machinepark”. We willen de ruimte die we nog disponibel (**) hebben benutten om toch nog iets te zeggen over de politieke noodzaak ons werk voort te zetten en zo mogelijk uit te breiden ().
Voor steeds meer arbeiders wordt het duidelijk, dat de grote socialistische arbeidersbeweging zich geheel heeft overgegeven aan haar nationale bourgeoisie. De aftakeling van de Tweede en Derde Internationale dus, is er voornamelijk één van beginselen. Hun landelijke secties zijn, ondanks de oude internationale leuzen die zij soms, opgepoetst, den volke vertonen, verworden tot nationale socialistische bewegingen.

Het verschil tussen de zich noemende nationaalsocialistische beweging en de secties van de Tweede en Derde Internationale is, dat de eerste heult met de regering van de landen waar het kapitaal op uitgesproken fascistische wijze de lakens uitdeelt en de anderen zich hecht verbonden hebben met de democratische staatsvorm waarmede de andere kapitaalsgroepen nu nog de volkeren beheersen.

Beiden schreeuwen hier te lande over Vrijheid, Arbeid, Brood voor de arbeider; recht op arbeid; het wegstemmen van het politieke christendom uit de regering en natuurlijk van elkaar uit het parlement.Redactionele aantekeningen

*) Matthew Woll  (1880-1956).

**) Disponibel: beschikbaar. Een stencilmachine stond bij Age van Agen, een andere bij Jan Hobijn; de eerst zal opgebruikt zijn geweest, de tweede was betalend.

†) Deze circulaire is niet aangetroffen.


Compiled by Vico, 17 September 2021