Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Pressedienst

Bron: a.a.a.p.


Een open brief aan onze lezers!


Bron:   Radencommunisme : Marxistisch maandschrift voor zelfstandige klassebeweging, nr. 9, 1939 / Groep van Internationale Communisten. – Bron originelen: i.i.s.g. , Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer. – Getranscribeerd en uitgegeven voor Rätekommunismus , met medewerking van de Association Archives Antonie Pannekoek.


Amsterdam, juni 1939.

Kameraden,

Vanzelfsprekend is het een bijzondere reden die ons op de gedachte brengt ons rechtstreeks tot je te wenden. Die bijzondere reden is echter van zeer gewone aard! In onze kringen van een bijzonder bekende, alledaagse aard: we hebben geld nodig!

Niet voor de gewone kosten die vastzitten aan de verschijning van onze geregelde uitgaven: een wekelijks geschrift, twee maandbladen, een tweemaandelijks tijdschrift, tijdsbrochures, brochures van grotere omvang en boekwerken.

Neen, zoals dat tot heden ging met het verzorgen en uitgeven van bovenstaande schrifturen, ging dat tamelijk goed.

Maar…, voor de toekomst gaat dat niet meer!

We willen namelijk overgaan tot het uitgeven van een serie werken van blijvende waarde en ook de verzorging van eerdergenoemde periodieken handhaven en voor ons vergemakkelijken.

De kwestie is, dat we te weinig machines hebben om rustig en regelmatig het te publiceren werk onder handen te nemen. We staan gewoonweg te dringen rond de weinige technische apparaten die we hebben.

Er ligt klaar om uit te geven de kopij voor een boekje over Japan.

Een omvangrijk werkje, niet alleen wat betreft het aantal bladzijden dat het tellen zal, maar vooral betreffende stof die er in verwerkt is. Zonder enige overdrijving kunnen we zeggen, dat met de verschijning van dat boekje een unieke studie voor je bereikbaar zal zijn om het in de pers zo vaak genoemde Japan, in zijn huidige situatie, vanuit zijn oude geschiedenis tot in zijn moderne ontwikkeling als belangrijke factor in de wereldgeschiedenis, te begrijpen.

Dan ligt eveneens klaar voor de schrijfmachine om te stencilen een verhandeling over het fiasco van de burgerlijke economie. Daarin wordt niet slechts theoretisch de zaak uitéén gerafeld, maar ook de algemeen bekende praktische pogingen van de kapitalistische politici en economen om in wereldconferenties, samenwerkingen, regelingen, enzovoort, hun wereldje voor een totale ineenstorting te behoeden, worden behandeld.

Verder gaan we uitgeven het resultaat van een studie over de ontwikkeling van liberale economie naar monopolie-kapitalisme tot de nu opkomende zogenaamde totalitaire economie. Hierin wordt gestreefd naar een begrip van de situatie, zoals die voornamelijk door het wederom opkomen van Duitsland als grote Europese mogendheid is geschapen. Door zijn bijzondere economische dwangpositie en zijn belangrijkheid voor het Europese leven, tevens natuurlijk door de permanente moeilijkheden van de andere kapitalisten en hun regeringen in de wereld, begint met Duitslands ontwikkeling zich zichtbaar door te zetten andere bewegingswetten van het kapitalistische systeem.

Hiermede is de voorraad kopij die het publiceren overwaard is, nog lang niet uitgeput; maar daar weiden we nu niet verder over uit.

Ons gewone werk en de bijzondere uitgaven kunnen we alleen gecyclostileerd publiceren tegen een gemakkelijk te betalen prijs, dat achten wij en ongetwijfeld ook gij van groot belang. Maar dan moeten we daarvoor natuurlijk machines hebben! Het vele en tijdrovende werk hebben wij er voor over.

Goede machines, waardoor we regelmatig zeker kunnen zijn van het op tijd verschijnen van onzer periodieken en waarmede we ook mooi werk kunnen maken, hebben we dus hard nodig. Maar voor het uitgeven van bovengenoemde en nog andere omvangrijke geschriften zijn nieuwe machines, kortweg: onontbeerlijk!

Bij het aanschaffen daarvan moet gij ons nu helpen!

Wij dringen daarop aan, omdat het voor het werk en voor ons een werkelijke noodzaak is. Daarom zeiden we bij de aanvang: we hebben geld nodig! Het gaat om een sommetje van twee honderd gulden. We vragen nu recht op de man af: bericht ons dat ge aan klein of groot bedrag, ineens of in etappen, voor ons opzij gaat leggen en dat je het overschrijft op onze postrekening of wanneer de gewone bezorger van ons tijdschrift het geld kan komen halen.

Opzettelijk schrijven we je hier niets over de politieke noodzaak ons werk voort te zetten en tot ontwikkeling te brengen. Bij even nadenken moet, als lezer van Radencommunisme, en hopelijk ook van al onze andere geschriften, daarvan de noodzaak ten volle beseffen.

We zullen deze keer er dus ook maar niet op ingaan, hoe jij en je vrienden, ieder op zijn wijze en ieder in eigen omgeving, ons zou kunnen helpen in het ontwikkelen van de propaganda, in het medewerken aan de bewustwording van onze klassengenoten, aan de strijd tegen het kapitalisme en zijn paladijnen, en in de consequente kamp voor het communisme.

We hadden het slechts over het geld, dat met onze activiteit het uitgeven van allerlei materiaal door ons mogelijk moet maken.

Bij de lezers in plaatsen waar de Radencommunisme bezorgd wordt kan het geld worden afgehaald desgewenst tegen ontvangstbewijs. De lezers in andere plaatsen verzoeken we dringend onze girorekening te gebruiken, of op andere wijze zelf te zorgen dat hun bijdrage ons bereikt.

We rekenen daarbij op je!

Stel ons dus niet teleur!

Groep “Proletenstemmen”

Groep van Internationale Communisten


Compiled by Vico, 14 September 2021