Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Pressedienst

Bron: a.a.a.p.


Het nieuwe tijdschrift “Radencommunisme”


Bron:   Radencommunisme : Marxistisch maandschrift voor zelfstandige klassenbeweging, nr. 1, augustus 1938 / Groep van Internationale Communisten. – Bron originelen: i.i.s.g. , Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer. – Getranscribeerd en uitgegeven voor Rätekommunismus , met medewerking van de Association Archives Antonie Pannekoek.


Hiermede verschijnt het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift Radencommunisme, uitgegeven door radencommunistische werkgroepen. Tegelijk houdt de p.i.c. op te verschijnen.

De p.i.c. was feitelijk een voortzetting van de door de oude k.a.p. verrichte arbeid. Toch was zijn eerste verschijnen een aanduiding dat zich in de radencommunistische beweging een principiële verandering had voltrokken. Tot daaraan toe was de k.a.p. steeds een partij geweest naast andere. Al had zij ook andere opvattingen over de klassenstrijd, toch zag zij evenals andere partijen haar taak erin het proletariaat in zijn bevrijdingsstrijd aan te voeren.

Maar kritiek aan de IIIe Internationale was kritiek aan de tactiek, niet aan de principiële opvattingen en doelstellingen, niet aan het wezen van de bestaande arbeidersbeweging zelf.

Toch bestond er al een wezenlijk verschil tussen de k.a.p. en de andere partijen. Want waar de k.a.p. de revolutionaire arbeidersraden ondersteunde in hun strijd tegen verwording en vernietiging, daar koos zij partij vóór de organisatie van de arbeidersdictatuur, tegen die van de partijdictatuur.

De eerste verschijning van de p.i.c. was het teken, het de verdere consequenties van deze in de praktijk aangenomen houding meer en meer in het bewustzijn van de radenbeweging begonnen door te dringen.

Daarmee opende zich voor haar een nieuwe taak: de verdieping en de propaganda van de beginselen van de zelfstandige klassenbeweging van de arbeiders en de radendictatuur. Gedurende de elf jaar van zijn bestaan heeft de p.i.c. aan deze taak gewerkt. De Grondbeginselen van de communistische Productie en Distributie vormen één van de belangrijkste resultaten van deze arbeid. De kritiek op de bestaande arbeidersbeweging kreeg daardoor ook een geheel ander karakter. Zij werd nu gezien als een tijdelijk product van de kapitalistische ontwikkeling, voorbestemd om in het revolutieproces onder te gaan. Zo kwam tegelijkertijd het vraagstuk en de orde, van de vorming van een nieuwe arbeidersbeweging, die een positieve rol zal moeten spelen in de bevrijdingsstrijd van de arbeidersklasse.

En juist deze kant van onze taak. is in de laatste tijd veel belangrijker geworden. De zelfstandige acties van de arbeiders nemen steeds meer toe in aantal en kracht; en waar zij nog niet plaats vinden, doordat de arbeiders nog niet voldoende van hun betekenis zijn doordrongen, of doordat de machtsverhoudingen ze nog onmogelijk maken, daar groeit toch bij vele strijdbare arbeiders het bewustzijn van hun noodzakelijkheid. Op deze basis begint zich reeds internationaal een nieuwe beweging te vormen; die de propaganda van de radenopvattingen ter hand neemt. Een internationaal radencommunistisch orgaan, Klasbatalo werd opgericht, en heeft reeds veel tot de verbreiding van de radengedachte bijgedragen.

Betekende de oprichting van p.i.c., dat een begin werd gemaakt met de principiële verdieping van de radencommunistische opvattingen, dan brengt Radencommunisme nu tot uitdrukking, dat na een lange periode van zoeken en tasten de radenbeweging met meer zelfverzekerdheid haar weg kan gaan. Naast de verheldering die in eigen kring moet worden gebracht begint de uitwendige propaganda een steeds belangrijker rol te spelen.

Vandaar de oprichting van organen als Proletenstemmen en Klasbatalo, die door de vorm waarin zo worden uitgegeven, of de grotere verbreiding, moet op de propaganda in bredere kring zijn ingesteld dan met de p.i.c. het geval was. Het theoretisch orgaan zal nu ook meer definitieve vorm krijgen, en bovendien zal het van nu af de gemeenschappelijke uitgave worden van verschillende radencommunistische werkgroepen in Holland.

Daarmee is een begin gemaakt voor een nauwere samenwerking tussen de verschillende groeperingen van de radenbeweging.

Op de weg naar het groeien van een nieuwe arbeidersbeweging is het slechts een stap, maar toch luidt hij een nieuwe fase in, omdat hij staat aan het begin van een tijdperk waarin de radencommunistische theorieën meer en meer tot tastbare werkelijkheid gaan worden.


Esperantisten!

Abonneer je op: Klasbatalo, internationaal radencommunistisch orgaan. Per nummer 5cts. Bij ons te bestellen.


Compiled by Vico, 1 September 2021