Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Roode Vaan

Bron: Collectie a.a.a.p.


De Roode Vaan 1919-1921

Onafhankelijk Orgaan voor Kommunistische Politiek

Alle afleveringen 4 p., maandelijks, groot formaat, redactieadres: B[arend] Luteraan, Oosterburgermiddenstraat 59, Amsterdam; vanaf nr. 4: Lijnbaansgracht, nr. 297(onder), vanaf 2e jg., nr. 6: redactie A. & E. Korper, B. Luteraan, Postbus 139, Amsterdam.

Opvolger van De Internationale; Barend Luteraan werd in 1920 uitgesloten van de c.p.h., de Korpers traden uit voorjaar 1921; de opmaak (behalve nr. 2) is identiek aan die van De Internationale; dit tijdschrift gaat in 1921 op in De Kommunistische Arbeider.

Source: i.i.s.g. , Amsterdam


1919


 De Roode Vaan, jg. 1, 1919, nr. 1, augustus (Proefnummer)

 • Aan de lezers
 • Tegen de tusschenkomst der geallieerden in Rusland
 • De “Vrede” en de Revolutie / A.K. [=Abraham Korper]
 • De uitvoer van den heer Von Hohenzollern naar Londen
 • Het Congres van de C.P. [te Groningen]
 • Polen en de Wereldrevolutie

 De Roode Vaan, jg. 1, 1919, nr. 2, september

 • De Hongaarsche Radenrepubliek en de Internationale reactie / A.K. [=Abraham Korper]
 • Het Congres van de Communistische Partij te Groningen
 • Uit de Vakbeweging
 • Een voorlopige Balans der jongste Stakingen / E.K. [=Emanuël Korper]

 De Roode Vaan, jg. 1, 1919, nr. 3, october

 • Mededeling [Verminkte artikelen, derde proefnummer]
 • De Vrede van Versailles, de Tribune redacteuren en de Bolschewiki
 • Een contra-revolutionair geschrift / A.K. [=Abraham Korper]
 • De Scharrelpolitiek van de leden der Communistische partij in den Raad van de hoofdstad
 • De Syndicalisten in het transportbedrijf en de directe actie / E.K. [=Emanuël Korper]
 • De waarheid [Recht voor Allen]
 • Kautsky en de wereld-revolutie
 • Het bestuur van het N.A.S. en de vrijheid van kritiek

 De Roode Vaan, jg. 1, 1919, nr. 3 [=4], november

 • Bericht aan de Abonnes
 • België-Nederland [De Tribune en de Volkenbond]
  • De Schelde-kwestie
 • De Arbeids conferentie te Washington
 • Een jaar revolutie in Duitschland
 • F. Domela Nieuwenhuis. †
 • De sociaal patriot Kolthek en de interventie in Rusland [Recht voor Allen] (Wordt vervolgd)

 De Roode Vaan, jg. 1, 1919, nr. 5, december

 • Bericht aan de Abonnes
 • De geallieerden en de vrede met de Sovjet-Unie
 • De sociaal patriot Kolthek en de interventie in Rusland [Recht voor Allen] (Vervolg)
 • Het standpunt van de leiders der Communistische Partij en de Derde Internationale, inzake den Volkerenbond / Theo [Maassen], met naschrift van de redactie
 • Teekenen van verval [N.A.S. en N.V.V.; Van Ravesteijn, Wijnkoop] (Slot volgt)

1920


 De Roode Vaan, jg. 1, 1920, nr. 6, januari

 • De Iersche kwestie en de revolutie in Engeland en de overige wereld
 • De redactie van het maandschrift “De Nieuwe Tijd” en de oppositie
 • Teekenen van verval (Slot) / A.K. [=Abraham Korper]
 • Radensysteem, Vakbeweging en Communistische politiek
 • Douwes Dekker [over Multatuli]
 • De staking der Transportarbeiders

 De Roode Vaan, jg. 1, 1920, nr. 7, februari

 • De Volkenbond en de Communistische kamerfractie
 • Het Engelsche imperialisme en het Iersche vraagstuk
 • Huichelarij en onderdrukking van het vrije woord in de C.P.
 • De conferentie der Communisten in Amsterdam / O.S., uit de “Kommunistische Arbeiterzeitung”, Hamburg, met naschrift
 • De natuurlijke historie van het orgaan van het N.A.S. “De Arbeid” (Wordt vervolgd)

 De Roode Vaan, jg. 1, 1920, nr. 8, maart

 • De nieuwe fase der Duitsche revolutie
 • Het imperialisme der geallieerden in de praktijk
 • De natuurlijke historie van het orgaan van het N.A.S. “De Arbeid” (Vervolg)
 • Ingezonden. Waar blijft de critiek op Gorter? / Johanna van Lien, Den Haag, met onderschrift van de redactie
 • Wijnkoop en de Duitsche Revolutie

 De Roode Vaan, jg. 1, 1920, nr. 9, april

 • Het congres van de N.A.S.
 • “Wat wil Spartacus”? / Kommunistische Arbeiterzeitung, Hamburg
 • Aan het proletariaat / De communistische arbeiderspartij van Duitschland
 • De censuur op de openbare leeszaal te Amsterdam
 • Socialisatie
 • De Tribune en de Communistische Arbeiderspartij in Duitschland
 • Uit een artikel van Gorter in “De Nieuwe Tijd” van 1 April ’20

 De Roode Vaan, jg. 1, 1920, nr. 10, mei

 • De Communistische Arbeiderspartij in Duitschland en het Uitvoerend Comité van de 3e Internationale te Moskou [Verdediging van Wolfheim en Laufenberg]
 • De geestelijke burgerwacht van Wijnkoop aan het woord [Tegen Herman Gorter] / A.K. [=Abraham Korper]
  • Brusse
  • De Leidsche Knuttel

 De Roode Vaan, jg. 1, 1920, nr. 11, juni

 • De verkiezingen voor den Rijksdag in Duitschland
 • Vervolg-congres van ’t N.A.S.
 • Program van de K.A.P.D. (Wordt vervolgd) / vert[aling]. van J.E.
 • De Wet-Heemskerk

 De Roode Vaan, jg. 1, 1920, nr. 12, juli

 • Bericht aan de Abonnees
 • De taktiek van Lenin voor West-Europa
 • Program van de K.A.P.D. (Vervolg) / vert[aling]. van J.E.
 • Het opportunisme in de 3e Internatinale en de Wereldrevolutie
 • De leden van de C.P. in de onafhankelijke vakbeweging. Men schrijft ons
 • Linnks-kommunistische oppositie in Rusland

 De Roode Vaan, jg. 2, 1920, nr. 1, september

 • De taktiek van Moskou
 • Het moderne Int[ernationaal]. Vakverbond en de oorlog tusschen Polen en Rusland / E.K. [=Emanuël Korper]
 • Een koppensneller / A.K. [=Abraham Korper]
 • De veldtocht van Polen tegen Rusland
 • Het Vrije woord en de C.P. / B.V. [Bernard Verduin?]

 De Roode Vaan, jg. 2, 1920, nr. 2, october

 • Het Congres der C.P.
 • De beweging der arbeiders in Italië
 • Aan Mevrouw Holst [Henriëtte Roland Holst-van der Schalk] (Wordt vervolgd) / A.K. [=Abraham Korper]
 • Correspondentie

 De Roode Vaan, jg. 2, 1920, nr. 3, november

 • De staatsbegroting
 • De communisten en de vakbeweging (Slot) / A.K. [=Abraham Korper]
 • Frederik [=Friedrich] Engels (1820-1920)
 • Aan de lezers

1921


 De Roode Vaan, jg. 2, 1920, nr. 4, [december]

 • Wijnkoop over de taktische stroomingen in de Derde Internationale / A.K. [=Abraham Korper]
 • De taak der arbeiders in de huidige crisis
 • Het dagblad “De Tribune” en het vrije woord [de afdeling Zwolle protesteert tegen terrorisme tegen personen, getekend F[rederik]. Willems, secr[etaris].]
 • Arbeidsgemeenschap met de bourgeoisie
 • Aan de lezers

 De Roode Vaan, jg. 2, 1921, nr. 5, [januari]

 • Aan de abonnees!
 • De gebeurtenissen in Duitschland
 • Een oproep tot aaneensluiting / H. Gorter, met een naschrift der Redactie
 • De K.A.P.D. en de derde Internationale / Herman Gorter [vertaling [uit het Duits] door A.K. [=Abraham Korper], met naschrift
 • Het Eenheidsfront der leiders [N.V.V., N.A.S.]
 • H.P.B. [=Hoofd Partij Bestuur] der C.P. gaat over tot onwettig royement der links Kommunisten
 • De strijd der Veenarbeiders
 • De drang naar het Oosten
 • Links Communisten Groep “De Roode Vaan”, Amsterdam. Openbare vergadering in “Casino”, op 9 mei e.k. Spreker: Herman Gorter. Aanvang 8 uur precies: Opening zaal 7 uur. Entree 15 cent.

 De Roode Vaan, jg. 2, 1921, nr. 6, [februari]

 • Van Deventer tot Enschede / A.K. [=Abraham Korper]
 • De motie van de Afdeeling Enschede
 • De uitsluiting van Levy en de taktiek der officiële communistische partij in Duitsland
 • Hoe Wijnkoop de uitsluiting van de afdeeling Enschede in Duitschland voorstelt [vooral over de “provocateur” G.J. Geers], met nawoord
 • De conferentie der links-communisten [geen toegang zonder toegangsbewijs]
 • Verantwoording steun

 De Roode Vaan, jg. 2, 1921, nr. 7, [maart]

 • Het Congres te Moskou
 • Het “revolutionair” parlementarisme
 • Zelfverweer [Brief van Gerard J. Geers aan partijgenoot Luteraan], met nawoord
 • Een historisch document over het optreden van de C.P. leiding [Brief uit Zwolle, ondertekend door P. [Frederik?] Willems, T. Agter, T. Agter Nekkers, A.B. Viehoff-Coermans, J. Klooster, J. Valk, J. Teeken, M. Bruins, G. Bruins, G.D. Jordens, Hoetink, B. Hendriksen, H. v. Rossum, S. v. Doorn-Masseling, H. Snoek]
 • De strijd der Mijnarbeiders in Engeland
 • Aan de abonnees!

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 19 August 2015, latest additions 12 January 2016Overzicht