Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives


Teze K.A.P.D. o národu a třídním boji / Arthur Goldstein, 1920


Historický sjezdový dokument německé Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands

Source:  Leitsatze der k.a.p.d. über Nation und Klassenkampf / Arthur Goldstein. – August 1920; source translation: Knihovnička Starého Krtka  (Bookshelf of the Old Mole), 11 February 2011


1. Epochu feudalismu charakterizovala absence jednotné státní entity organizované v rámci národa, což se rovnalo neexistenci odpovídající ideologie národa. (Oligarchie vladařů v Německu, Itálii, Francii, Anglii atd.)

2. S vývojem kapitalistického výrobního způsobu se neustále zvětšovala i potřeba velkých jednotných hospodářských oblastí. Boje anglické a francouzské buržoazie v 17. a 18. století skončily utvořením jednotných samostatných národních států, v nichž se buržoazie chopila zákonodárné a výkonné úlohy. Buržoazie si, coby vládnoucí státní síla, vyvinula koncepty národní jednoty a svobody. Takže ideologicky je národ produktem buržoazního světa, který se zrodil z hospodářských a politických zájmů kapitalistické společenské struktury.

3. Jaký k němu má vztah proletariát bojující za své hospodářské osvobození z otroctví kapitalismu? V zemích, kde buržoazie stojí na pokraji ustavení jednotného národního státu v zájmu úplného rozvinutí kapitalistického výrobního způsobu, bude proletariát bojovat po boku buržoazie proti vládnoucímu feudalismu, ale zároveň musí ostře zdůrazňovat své vlastní zvláštní politické a hospodářské cíle. Tato epocha se v Německu a celé západní Evropě uzavřela v roce 1871. Od té chvíle započalo období úplného kapitalistického vývoje, který již na přelomu století nabral podobu imperialismu.

4. Ve stádiu dějin, kdy kapitalismus dosahuje svého úplného rozvoje, se třídní rozpory mezi buržoazií a proletariátem přirozeně zostřují. V tomto stádiu již neexistují žádné společné zájmy vykořisťovatele a vykořisťovaného. Proletariát všech zemí stále více formuje společnou bitevní frontu proti pospolitosti kapitalistických zájmů.

5. V nejvyšší míře to platí v současné epoše, kdy uprostřed světového revolučního vývoje vyvolává existence ruské sovětské republiky společnou akci celého světového kapitálu proti vítěznému ruskému proletariátu. V této dějinné situaci vzniká pro německý proletariát – i pro proletariát všech zemí – povinnost uplatnit na mezinárodní rovině veškerou svoji sílu v boji proti světovému kapitálu. Boj proti světovému kapitálu lze doopravdy (a jedině) vybojovat co nejotevřenějším třídním bojem proti německé kapitalistické třídě jakožto služce kapitálu Dohody. Nutnou podmínkou úspěšné konfrontace s kapitálem Dohody je totální svržení německé kapitalistické třídy. Z tohoto důvodu jsou všechny pokusy zatáhnout německý proletariát do pospolitého boje s buržoazií, v podobě národního povstání proti Dohodě, kontrarevoluční. Rovněž všechny pokusy vzdát se po vítězství proletářské revoluce nevyhnutelné občanské války a dát přednost tzv. revoluční lidové válce proti dohodě musíme považovat za kontrarevoluční. Prvním úkolem vítězného proletariátu je potlačit svoji vlastní buržoazii. Každý boj proti kapitálu Dohody, který se může stát nezbytným, by znamenal souběžný boj proti německé buržoazii svázané s Dohodou společnými zájmy. Proto je třeba z revoluční strany vymýtit jakýkoli druh nacionálního bolševismu. Snahy nacionálně bolševického charakteru nemají v KAPD místo. KAPD považuje za vlastní ty nejostřejší ideje třídního boje v zájmu revoluce německého a mezinárodního proletariátu. Organizace Internacionály nespočívá ve federaci národů, nýbrž naopak v mezinárodní jednotě třídních organizací proletariátu, a to za jediným účelem, kterým je vybudování komunistického světa.


© Allthough the Communist Left in general abstained from claiming copyrights or rights on “intellectuel property”, some publications on this site might be copyrighted; if they are, their use is free for personal consultation only. Non-copyrighted material, provided for non-commercial use only, can be freely distributed. Including a reference to this source is appreciated, as well as a notification. As for commercial use, please contact us.


Compiled by Vico, 14 May 2019Also see: k.a.p.d. / a.a.u. / k.a.u. Tagungen 1920-1933