Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Kommunistische Arbeider

Quelle: a.a.a.p.


De Kommunistische Arbeider, 1921-1930

Orgaan van de Kommunistische Arbeiders Partij in Nederland

Eerst tweewekelijks, dan maandelijks, telkens vier bladzijden, redactie: Transvaalkade 105 huis, Amsterdam, administratie: Transvaalkade 106 huis, Amsterdam; redacteur 1921-1923: Henk Canne Meijer

Quelle: i.i.s.g. , Amsterdam


1921


 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, [1921], no. 1, 19 november

Orgaan van de Kommunistische Arbeiders Partij in Nederland; dit blad verschijnt om de 14 dagen; redactie Transvaalkade 105huis, Amsterdam [Henk Canne Meijer]; administratie Transvaalkade 106huis, Amsterdam

Redactie Amsterdam

 • Wie we zijn
 • De internationale toestand en de k.a.p.
 • Steunt de stakende metaalbewerkers
 • De tactiek van het parlementarisme
 • De K.A.P. en Sovjet-Rusland
 • Rusland
  • De staatsbank
  • Het stakingsvraagstuk in Sovjet Rusland
  • Volkscommissariaat van Arbeid
 • De overwinning van het reformisme in Italië. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de IIIde Internationale
 • Steeds maar opbouw! [C.P., Lansink]

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1921, no. 2, december

Redactie Amsterdam

 • Aan het Nederlandse proletariaat!
 • De Kommunistische Arbeiders-Partij in Nederland
 • Arbeiders-Oppositie in Sovjet-Rusland, door A. Kollontai [Wordt vervolgd]
 • Een contra-revolutionair congres
  • I.
   • Een goed congres
   • “spionnen van de bloedige reactie” [Wordt vervolgd]
 • De bedrijfsorganisatie-idee
 • Het kommunisme en de massa

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1921, no. 3, december

Redactie Amsterdam

 • Bedrijfsorganisatie in Enschede
 • Hervorming en revolutie
 • De K.A.P. in Duitsland
 • Een contra-revolutionaire congres [Vervolg]
  • II.
 • Arbeiders-Oppositie in Sovjet-Rusland, door A. Kollontai [Vervolg, wordt vervolgd]
 • De C.P. in Nederland
 • Onze vergadering met Gorter
 • De chaos
 • Van de C.P. naar de S.D.A.P. [J. Deunk te Enschede]
 • In Engeland terug tot voor 1914
 • De gevangen raadsleden [door werklozen, Beley, bij Londen]
 • Stakingen in Amerika
 • Revolutionair parlementarisme [Knuttel te Leiden]

1922


 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 4, januari

Redactie Amsterdam

 • De eenheid van het proletariaat
 • Nieuwe wegen
 • Over een Bulgaarse massa-partij en de K.A.P. van Bulgarije
 • Arbeiders-Oppositie in Sovjet-Rusland, door A. Kollontai [Vervolg, wordt vervolgd]
 • Communisme in het Oosten
 • De eenheidrevolutie van de C.P.
 • Liefdadigheid of hulp?
 • Onder het zoeklicht
  • Het stelsel van productievernietiging
  • Kommunistisch Ministerie
  • De nieuwe Russische staatsbank
  • Ook een middel om partij te worden
 • Met de strop
 • Verraders of spionnen?
 • De moraal in de C.P.
 • De machteloosheid van het ongeorganiseerde proletariaat
 • In de Cel-Partij

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 5, januari

Redactie Amsterdam

 • Aan de arbeiders en arbeidsters van de gehele wereld
  • Het democratisch bedrog
 • Werkloosheid
 • Arbeiders-Oppositie in Sovjet-Rusland, door A, Kollontai [Slot]
 • De communisten en de vakbeweging
 • De nieuwe Godsvrede
 • De Russische C.P.
 • Klein-boers Rusland
 • Zuid-Afrika
 • Revolutie in Egypte
 • Onder het zoeklicht
  • Naar de reformmistische eenheid
  • Concessie-politiek en proletariaat in Rusland
  • Revolutie - ontvoogding
  • Klasse-dictatuur of Partij-dictatuur?
 • In de leerschool van de 2e Internationale
 • De tiran Wijnkoop en Troelstra

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 6, februari

Redactie Amsterdam

 • De ontwikkeling van de arbeidersbeweging en de oprichting van de arbeidersinternationale [vervolg p. 4, wordt vervolgd]
 • Proletarische revolutie of opbouw van het kapitalisme. De internationale toestand
 • Over de vakverenigingen, door Rosa Luxemburg
 • Werkloosheid
 • “De Communistische Gids”
 • K.A.P.N., afdeling Amsterdam
 • Ingezonden. De bomaanslag en nog wat [over Kooijman, Comité van Actie, Tollenstraat 48, Den Haag]
 • Agenda internationaal congres [van links-communisten]
 • Oproep [Lezers van de K.A.Z., A. Coenders, Swammerdamstraat, Elinckwijk-Zuilen, bij Utrecht]

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 7, februari

Redactie Amsterdam

 • De spoorwegstaking in Duitsland
 • De ontwikkeling van de arbeidersbeweging en de oprichting van de arbeidersinternationale [Vervolg]
  • II.
  • De taak van de bedrijfsorganisaties
  • De organisatie voor de klassenstrijd van het proletariaat
  • De twee eenheidsfronten
   • 1. Het eenheidsfront van het kapitaal
   • 2. Het eenheidsfront van het proletariaat
 • Uit de vakbeweging
 • Bedrijfsorganisatie geen doel
 • De ontwikkeling van de arbeidersbeweging en de oprichting van de arbeidersinternationale (vervolg van p. 1)
 • Nog eens de bomaanslag
 • Zoeklicht
  • Washington, februari (Reuter)
  • Geld stinkt niet!
 • Washington
 • Verschenen: 1e nummer van “De Baanbreker”, orgaan van de Kommunistische Arbeiders Jeugdgroep, Amsterdam; Vrolikstraat, nr. 271 III

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 8, maart

Redactie Amsterdam

 • Nog eens de spoorwegstaking in Duitsland
 • Werklozen en vakbeweging
 • Het “revolutionair” parlementarisme in de praktijk
 • De Cellen-demogagie voor de A.N.D.B.
 • De reus rekt zich
 • De taak van de bedrijfsorganisatie
 • Verbetering
 • Uit de vakorganisatie?
 • Een anarchistisch geslacht
 • Eenheidsfront

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 9, maart

Redactie Amsterdam

 • Radek
 • De bedrijfsorganisatie. De taak van de communisten
 • Uittreden! [Uit de vakbeweging]
 • Uit de vakorganisatie
 • Voorbereiding 1 meidag Enschede
 • De huidige arbeidersbeweging in Engeland (Uit “Proletariër”, jrg. 2, nr. 1) [Wordt vervolgd]
 • Karl Marx, Geschiedenis van zijn leven, door Franz Mehring, vertaald door Jan Romijn, Rotterdam, W., L. en J. Brusse’s uitgeversmaatschappij
 • Wijnkoop in Enschede
 • Revolutionair parlementarisme
 • Halfjaarverslag
 • Tweede congres van de K.A.P.N. te houden op zondag 10 en maandag 11 april a.s. te Utrecht
 • Communisme in Engeland
 • Vrijgestelden tegenover arbeiders
 • Mededelingen
  • [Onder andere: De nieuw gekozen secretaris van de afd. Enschede is J. de Vries, Kottendijk 51, Enschede]
 • Hengelo-ers, waar blijf je?
 • Onder het zoeklicht
  • De kracht (of de krach?) van de Engelse vakbeweging
  • Een socialist voor verlenging van de w. tijd [Hugo Lindemann, “Sozialistische Monatshefte”]
  • Leve de solidariteit [Samenwerkende landarbeidersbonden]
  • ’t Gehalte van de communistische massa-partijen (Vaillant-Coturier in “Internationale Presse Korrespondenz”, nr. 42)
 • Uit Rusland

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 10, april

Redactie Amsterdam

 • De Vierde Internationale
 • Rusland en de conferentie te Genua
 • Kannibalisme [in Rusland]
 • De organisatie van het proletariaat
 • De huidige arbeidersbeweging in Engeland (Uit “Proletariër”, jrg. 2, no. 1) [Vervolg en wordt vervolgd]
 • De verschillen in de K.A.P.D. I. (Uit K.A.Z., nr. 12) [Wordt vervolgd]
 • Cachin [Rusland en Radek]
 • De Commune [van Parijs]
 • Amendementen op de Congresvoorstellen van maart 1922
 • Gij kunt, indien gij wilt
 • Ingezonden. Weest revolutionair, doch ook mens!
 • Communistische arbeiders in Spanje?
 • Grote Verzoendag
 • Een internationaal blad voor kapitalistische wederopbouw [“Manchester Guardian” kondigt nieuw Keynesiaans tijdschrift in vijf talen, met Lenin als medewerker]
 • Sovjet-Rusland en het Verdrag van Versailles

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 11, april

Redactie Rotterdam

 • Bericht [Redactie verplaatst naar Oostzeedijk 352a, Rotterdam]
 • Ons Paascongres
 • De Russische C.P. [“Internationale Presse Korrespondenz” [Brief van de Arbeidersoppositie in de Russische C.P., met onder andere Miasnikov, Schlkapnikov en Kollontaï]
 • Inzake steun aan Rusland
 • De huidige arbeidersbeweging in Engeland (Uit “Proletariër”, jrg. 2, nr. 1) [Vervolg en slot]
 • De verschillen in de K.A.P.D. II. (Uit K.A.Z., no. 12) [Vervolg]
 • Leve de vakbeweging
 • Voor een verbitterde criticus [“Samengevat komen de opmerkingen op ’t volgende neer. Onze krant scheldt al even erg als de andere. Als ’t proletariaat zich van zijn bonzen bevrijdt, moet het zich ook van de K.A.P. bonzen bevrijden. En ten derde: als de K. A. P. macht krijgt in de toekomst zullen wij de nieuwe reformisten zijn.”]
 • Wij bestaan van leugens [Beschuldigingen geuit in “De Tribune”]
 • Ingezonden. Geen steun aan de hongerenden in Rusland? J.F. van Nugteren

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 12, mei

Redactie Rotterdam

 • Bericht [Over abonnementen]
 • Krijgsraad in Genua
 • De erkenning van Rusland
 • Crisis en revolutie
 • Onze eerste taak
 • Herstelt het kapitaal zich? (Gegevens ontleend aan “Internationale Presse Korrespondenz”, jrg. 2, no. 51) [Wordt vervolgd]
 • Goede woorden van Lenin
 • Hoe de dividendjagers de boel ook duur maken
 • Politiek overzicht
 • De bomaanslag [Den Haag, Kooijman, Van der Linde, Eekhof, De Haas]
 • Vakbeweging of revolutionaire bedrijfsorganisaties
 • Tegen het eenheidsfront
 • Klassenmoraal [“De Tribune”]
 • Wettelijke bedrijfsraden
 • Rectificatie
 • Stork en levensvreugde
 • Zojuist verschenen: No. 2 van “De Baanbreker”, orgaan van de Jommunistische Arbeiders Jeugdgroep Amsterdam, proefnummers Vrolikstraat 271 II, Amsterdam

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 13, mei

Redactie Rotterdam

 • Wat wil het overheidspersoneel?
 • De doodscrisis van het kapitaal
 • Vakverenigings-strategie
 • Herstelt het kapitalisme zich? [Vervolg]
 • Onze houding tegenover Rusland
 • Het economisch mogelijke
 • De anarchisten en wij [Tegenover Van Ravesteijn]
 • “Kleinigheden”
 • Wijnkoop komt sprookjes vertellen

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 14, juni

Redactie Rotterdam

 • Uit de Internationale (Onze Duitse Broederpartij ontving van de Russische Links-Communisten het volgende schrijven. Groep van Revolutionaire Links-Communisten (K.A.P. Rusland)
 • Waarom “Genua” niet geslaagd is en waarom “De Haag” niet slagen zal
 • Dr. W. van Ravesteijn als kijvende kok
 • Opbouw of revolutie?
 • Het proes te Moskou
 • S.D.A.P.-sche praktijken
 • Misdaad en straf [Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg over misdaad en straf, Amsterdam, Kinkerstraat 300, J.J. Bos]
 • Nog een Iersche Sovjet
 • Niet de leiders ontmaskeren [Verslag meifeest in Enschede]
 • De C.P. op het verkiezingspad [Wijnkoop in Schiedam, 80 aanwezigen, waaronder partijgenoot Wijnveldt]
 • De aanslag op de havenarbeiders [Scheepvaartvereniging “Zuid”, Nederlandse Federatie van Transportarbeiders, Bouman, Sormani]
 • Hengelo
 • Het licht, door W. Korolenko
 • Verklaring (van Herman Gorter) [Wijnkoop noemt in Rotterdam K.A.P.-leden politiespionen en provocateurs]
 • Congresverklaring inzake “Jeugd”

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 15, juni

Redactie Rotterdam

 • Kommunistische Arbeiderspartij in Nederland
 • Onze anti-verkiezingsactie
  • Het leidersoffensief tegen de arbeiders
 • Het eenheidsfront van het kapitaal en van de arbeid
 • De gelijkenis van de waterbak (Fragment uit E. Bellamy’s “Gelijkheid”)
 • Verwording
 • Vakverenigings-strategie
 • Politiek overzicht
 • De baantjesgasten komen in ’t nauw
 • Stellingen van de Kommunistische Arbeiders-Internationale [Wordt vervolgd]
 • De Heer Van Burink

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 16, juli

Redactie Rotterdam

 • De zelfbewustzijnsontwikkeling van het proletariaat
 • Geleidelijk naar het kommunisme
 • Hoe redden zij Europa?
 • Stellingen van de K.A.I [Vervolg en wordt vervolgt]
  • De organisatie van de K.A.I.
 • “Wat hadden de Bolsjewiki dan moeten doen?”
 • De Duitse bourgeoisie en de duitse arbeiders
 • Het dode punt
 • Zielsverwanten of aan de vruchten kent men de boom
 • Vorstelijke praal [Gedicht van Shelley]
 • Anno 1922. Orde heerst in Duitsland
 • Naar de barbaarsheid [Tsjecho-Slowakije]
 • Ingezonden [“Alarm”, de godsdienstkwestie en Gorter]

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 17, juli

Redactie Rotterdam

 • Iedere halfheid is verraad
 • Stellingen van de K.A.I. (Vervolg [en slot])
  • De Russische revolutie
  • De Derde Internationale
 • De Strijd van nu
 • Kapitalisme of communisme in Rusland?
 • De revolutie in Azië
 • De Russische en Aziatische revoluties in verband met de West-Europese
 • Het proces tegen de sociaal-revolutionairen
 • Het onderscheid tussen de bolsjewieken en de sociaal-revolutionairen
 • De nieuwe koers
 • Het bakkes van de democratie
 • Ook in Engeland
 • De kommunistische politieke parij
  • De organisatie van de klassenstrijd, door H. Gorter
 • Ingezonden [Loge Orde XIV Den Haag, met betrekking tot H. Gorter, en uitweidingen over intern functioneren K.A.P.N.]
 • Uit de afdelingen
  • Amsterdam [Uitsluiting van J.M. Buis en P.A. Secrève]
  • Rotterdam [Oplopende spanningen binnen de K.A.P.N.]

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 18, september

Redactie Amsterdam

 • De historische betekenis van de waardevermindering van de mark
 • De Londense conferentie
 • De Kommunistische Arbeiders Internationale K.A.I. [Wordt vervolgd]
  • [I.]
 • Ons congres
 • Leve het zelfbeschikkingsrecht. Amerika en de Philippijnen
 • Markdebacle
 • Jullie voorland, arbeiders!
 • Karl Liebknecht over de vakverenigingen
 • “De jongenstaking bij Werkspoor”. Hoe de directie denkt over de vakorganisatie
 • Uit de afdelingen
  • Amsterdam [Adres secretaris: C. Du Bruijn, Plaatsijzerweg 76, Amsterdam]
  • Enschede [Vraag aan Rotterdam om houding tegenover groep Witte enz. toe te lichten]
  • Rotterdam [Erkent alleen K.A.P. Essen en ontkent bestaan van richting Berlijn die bovendien reformistisch zou zijn]
 • Partijgenoten en geestverwanten [Abonnement op “Kampfruf” en “Kommunistische Arbeiter Zeiting” (Essen), J. Visser, Maximiliaanstraat 3b, Rotterdam]
 • Garantiefonds [Oproep]
 • Naar het barbarisme
  • Werklozen-ondersteuning [Wenen]
  • Zieke kinderen [in Berlijn] Arme stakkers [Bedelende kinderen uit Oberhausen in Doetinchem opgepakt]
  Het nieuwe eigendomsrecht in Rusland Friedrich Engels over “Eenheid” Onze brochures [te bestellen bij P. Coerman, Joz. Israëlstraat 16, Bussum]

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 19, september

Redactie Amsterdam

 • De communisten en bezuiniging
  • Geen opbouw, maar proletarische revolutie
  • Salarissen van kamerleden
  • Uitbreiding van het politiecorps
  • Geen man en geen cent
 • Waar blijven de centen? [N.V.V.]
 • Max Hölz gefolterd
 • Het N.V.V. voor stukwerk
 • De Kommunistische Arbeiders Internationale
  • II. (Uit K.A.Z., no. 15) [Berlijn-Essen, Vervolg en wordt vervolgd]
 • Ingezonden. De geschillen in de Duitse K.A.P.
 • Groot-kapitalistische openhartigheid
 • Geen vertrouwen
 • Een sociaal-democratische revolutie
 • Wat de bourgeoisie zegt
 • Ingezonden
 • Het afsterven van de Europese valuta
 • De witte beulen in Zuid-Afrika
 • Mededelingen [Onder andere royement van Th. Maassen]
 • Maar de barbaarsheid
 • Uit Rusland

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 23 [=20], oktober

Redactie Amsterdam

 • Kapitalistische beginselen!
 • De wederopbouw in Rusland
 • De K.A.I.
  • III. [Vervolg en wordt vervolgd]
 • Tussen twee vuren [Ierland]
 • De opstand in het Roergebied, maart-april 1920 (Beizag zur Geschichte und Soziologie des Ruhrafstandes, door Gerard Colm, uitgave G.D. Baedeker, Essen a.d. Ruhr) [Wordt vervolgd]
 • Spanje
 • Ingezonden. Ons congres [Tegenstelling Berlijn-Essen]
 • Mededelingen [Boek over Roeropstand in Essen waaruit wordt overgenomen]
 • Anti-parlementarisme [Stellingen van Bordiga, aangeboden aan het IIe congres van de Communistische Internationale]
 • Wat de bourgeoisie zegt
  • De “wederopbouw” van Rusland
  • Het nut van de vakverenigingen
  • Vraag zonder koopkracht wat doe je ermee?
  • Amerika als bevrijder
 • Een steenhouwer gevraagd [Uit “The Worker's Dreadnaught”, door Het Zoeklicht, over onderhoud aan het graf van Karl Marx]

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1922, no. 21, oktober

Redactie Amsterdam

 • Kapitalisme of communisme in Rusland
 • “Reformistisch Berlijn”
 • De opstand in het Roergebied, maart-april 1920 II. [Vervolg en wordt vervolgd]
 • Onze voorlopige taak
 • De verschillen in de K.A.P.D.
  • II. De arbeidersbond, wat hij is, en wat hij niet is (Uitreksels)
 • Tweede halfjaarverslag van de partij-secretaris [pro-Essen]
 • Congresvoorstellen
 • Mededelingen

1923


 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1923, no. 22, januari

Redactie Rotterdam

 • Het eenheidsfront in Holland. Wijnkoop wil samen met Troelstra regeren
 • De rede van Lenin
 • Onze voorlopige taak
 • Een voor allen, alleen voor één. Een beschouwing over ware en valse leiders
 • Radek... en karakter
 • Ons Congres
 • Bedelende vakverenigingsleiders
 • Breekt het licht door? [Manifest van groep werklozen te Rotterdam]
 • Het wezen van de crisis
 • Uit het land, waar de “dictatuur van het proletariaat” heerst
 • Wat de bourgeoisie zegt
  • Ook een winstbron
  • Een voordeel voor het hele volk (Een eenheidsfrontpropagandist)
  • De vakbeweging als schuldenaar van het kapitaal
 • Uit de partij [Oproep tot eenheid tussen Berlijn en Essen in de K.A.I., en royement van Groep-Witte: Th.W. de Witte, E. de Witte-Van Lier, H. van Lier, G. Grothuis, A. Uitdenbogaard, M. Uitdenbogaard-Wiegel; de schorsing van F. Grewel wordt door het congres gehandhaafd]

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1923, no. 23, februari

Redactie Rotterdam

 • De crisis. De bezetting van het Ruhrgebied en de arbeidersbeweging
 • De objectieve grondslagen van de klassenstrijd in het tijdperk na de wereldoorlog
  • [I.] [Wordt vervolgd]
 • De syndicalistische conferentie van Berlijn en het “eenheidsfront”
 • De openingsrede van Vliegen op het congres van de S.D.A.P.
 • Is dat klaarheid? [Het kapitalisme zou, volgens de Berlijner richting, nog gered kunnen worden ten koste van het proletariaat, in tegenspraak met de doodscrisistheorie]

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1923, no. 24, maart

Redactie Rotterdam

 • Aan de leden van de Kommunistische Arbeiders Internationale (Het executieve comité van de K.A.I.)
 • De K.A.I. houdt het vaandel van de revolutie hoog
 • Het congres van de C.P.
 • De objectieve grondslagen van de klassenstrijd in het tijdperk na de wereldoorlog
  • II.
 • Dada
 • Een onverdacht getuige over de doodscrisis van het kapitalisme [Deterding]
 • De toestand van de Russische arbeiders
 • In de doodscrisis. De opbloei in Amerika
 • Uit de partij
  • Afdeling Amsterdam
  • Afdeling Rotterdam
 • De S.D.A.P. onder bescherming van de Amsterdamse politie of de S.D.A.P. tegen het geweld
 • De doodsklok klept! [Hongerdoden in Duitsland]
 • Overproductie in Rusland

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1923, no. 25, maart

Redactie Rotterdam

 • Werkloosheid en vakbeweging in Nederland
 • De nieuwe leer van H. Roland Holst
 • De K.P.D. regeringspartij
 • De objectieve grondslagen van de klassenstrijd in het tijdperk na de wereldoorlog
  • III.
 • Wij en de K.A.P.D. [Scharrer-groep (tendens Berlijn) ageert valselijk tegen de Schröder-Dethmann-Sach-kliek (Essen-tendens), Wetterwald als agent van Moskou]
 • Walgelijk bedrog [De 3e Internationale en staatskapitalisme]
 • De sterke vakverenigingen
 • Is dat waar? (Zondag 11 Maart had te Essen plaats het 2e Rijnsch-Westfaalsche Bedrijfsradenkongres (wettelijke bedrijfsraden))
 • Vakverenigings-bankkapitaal
 • Branting de de Roerbezetting
 • S.D.A.P. en textielbaronnen
 • Het eenheidsfront volmaakt
 • Rusland. De aanval op Kemal Pascha
 • Het eerste schip met Russisch graan
 • Faillissementen in Nederland
 • Uit de partij
  • Zwolle
  • Rotterdam

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 1, 1923, no. 26, mei

Redactie Rotterdam

 • Meigedachten
 • Ons buitengewoon congres. De situatie in de partij
 • Het bloedbad in Essen
 • Frankfort
 • De Kommunistische Arbeiders Internationale
  • I. De vijanden van de wereldrevolutie. Rusland [Breekt af]
 • De taak van de werklozen
 • Crisisfeiten
 • Is dat waar?
 • De neo-sociaal-democraten
 • Uit de partij
  • Rotterdam
  • Amsterdam [Secretariaat B. Verduin, Vrolikstraat 271]
  • Zwolle

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 2, 1923, no. 1, september

Redactie Rotterdam

 • Aan de Nederlandse arbeiders. Revolutionaire bedrijfsorganisatie of zwendel
 • Ondergang of communisme

1924


 De Kommunistische Arbeider, jrg. 2 [sic!], [1924], no. 1

Orgaan van de Komm. Arbeiders Partij in Nederland (Sectie van de K.A.I.); administratie: Javastraat 41, Zwolle; redactie: Boddenkampsingel 134, Enschede

 • De beslissing (K.A.Z. Essen III, no. 31)
 • De vakbeweging en de werklozen
 • Aan den lezer! [Dit is het eerste nummer van de tweede jaargang van ons blad. Geruimen tijd is verloopen sinds de vorige krant verscheen. De financieele moeilijkheden hopen we nu te kunnen overwinnen door tweemaal per maand in kleiner formaat te verschijnen. We vertrouwen, dat al onze lezers het hunne er toe zullen bijdragen onze lezerskring te vergrooten; dat ook engere geestverwanten ons geregeld geldelijk zullen steunen.]
 • Vakbeweging
  • Zelfportret [Henri Polak]
  • Buitenland
   • Waarvoor proletarische Honderdschappen dienen?
   • Hallo die Sociaal-democraat?
   • Wat is nodig
   • Over loonsverlaging
   • Op ten strijd!
 • Duitsland
 • S.D.A.P. moraal
 • De uitsluiting en staking te Enschede
 • Taak der werkloozen
 • Het is treurig

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 2 [sic!], [1924], no. 2

Redactie Zwolle

 • Het bankroet der Vakbeweging
 • Opbouw

 De Kommunistische Arbeider, jrg. 2 [sic!], [1924], no. 3

Redactie Zwolle; bij laatste bladzijde de eerste van nr. 4.

 • Het einde in Twente
 • Medezeggenschap en Broekhuys
 • Ter herinnering aan onzen kameraad W.J. Scheffer
 • Buitenland
  • Duitschland
   • De Valvereeniging als bolwerk der reactie
   • Kommunistische Politie
   • De opstand in Hamburg
   • Franse ordebewakers
  • Engeland
 • Vakbeweging
 • De Rotterdamse haven
 • Berichten [Vergaderingen Enschede; Vrije Jeugd Verbond Den Haag]

1925


 De Kommunistische Arbeider, 1926 [=1925], no. 1, [januari]

Redactie Amsterdam

 • De weg der K.A.I. – de weg der proletarische wereld-revolutie
 • Burgerlijke coalitie, of proletarische klasse-organisatie
 • De internationale toestand van het kapitalisme
 • Roland Holst, het parlementarisme... en Stenhuis
 • Troelstra’s testament

 De Kommunistische Arbeider, 1925, no. 2, februari

Redactie Amsterdam

 • Crisisbeschouwingen. De veranderde passie van het Britsche kapitaal
 • De contra-revolutionaire rol der Sociaal-Democratie
 • Het 4e Congres der Komm. Arb. Internationale
 • De crisis in Oostenrijk

 De Kommunistische Arbeider, 1925, no. 3, april

Redactie Amsterdam

 • Ebert, een karakteristiek van de Duitsche sociaal-democratie
 • De nieuwe economische positie van Amerika
 • En contra-revolutionair Congres [I.A.A.]
 • Engeland en het Protocol van Geneve
 • Praatjes van een “ketter”

 De Kommunistische Arbeider, 1925, no. 4, mei

Redactie Amsterdam

 • Buitenlands overzicht
 • Het congres van de C.P.H.
 • Naspel
 • Rusland en Azië, een bijdrage tot de proletarische wereld-politiek
 • Een rede van Stenhuis

 De Kommunistische Arbeider, 1925, no. 5, juni

Redactie Amsterdam

 • Aan de Nederlandsche Arbeiders!
  • Het kapitalisme is bezig van de wereld een woesternij te maken
 • Het verkiezingsbedrog
 • Het parlementscommunisme in Nederland. Rechts blijft troef
 • Proletarische revolutie of kapitalistische ondergang

 De Kommunistische Arbeider, 1925, no. 6, augustus

Redactie Amsterdam

 • Stenhuis’ “Partij van den Arbeid”. Een nieuw reactionair gevaar
 • Engeland
 • De bourgeoisie en de nieuwe leiding der S.D.A.P.
 • Het congres van de K.P.D.
 • China en de politiek van Moscou
 • Roomsch geweld en soc. dem. politiehonden

 De Kommunistische Arbeider, 1925, no. 7, september

Redactie Amsterdam

 • China en Marokko als politieke objecten der parlements-Communisten
 • De politieke situatie in Nederland. Een karikatuur der arbeidersbeweging
 • De proletarische Radenorganisatie [I.]. De dictatuur van het proletariaat. De proletarische Staat

 De Kommunistische Arbeider, 1925, no. 8, november

Redactie Amsterdam

 • Locarno
 • Mededeeling van de Aministratie
 • De werkloozenkwestie in de Amsterdamschen Raad
 • De proletarische Radenorganisatie II.
 • November 1917 - November 1925

1926

 • Ontbreekt

1927


 De Kommunistische Arbeider, 1927, mei

Redactie Amsterdam

 • Aan het wereldproletariaat!
 • Aan onze lezers!
 • De verkiezingen. Een critische beschouwing over de z.g.n. [=zogenaamde] “arbeidersgroepeeringen”

 De Kommunistische Arbeider, 1927, juli

Redactie Amsterdam

 • Feiten en beschouwingen
 • De Engelsche Worgwet
 • “'t Eenheidsfront marcheert” – naar den kelder!

 De Kommunistische Arbeider, 1927, september

Redactie Amsterdam

 • Herman Gorter [overleden]
 • Fragmenten uit “Pan”
 • Sacco en Vanzetti
 • De Weensche Opstand

1928


 De Kommunistische Arbeider, 1928, januari

Redactie Amsterdam

 • Januari 1919
 • Crisis en arbeidersbeweging
 • Fascistische moraliteit
 • Reactie is geestelijk verval in de S.D.A.P.

1929


 De Kommunistische Arbeider, 1929, april

Redactie Amsterdam

 • Wereldcrisis
 • Revolutionaire vakbewegingstaktiek
 • De S.D.A.P. en de verkiezingen
 • Nationaal Kommunisme
 • God save the King

 De Kommunistische Arbeider, 1929, juni

Redactie Amsterdam

 • Aan het Nederlandsche proletariaat!
 • Een “Communist” burgemeester!
 • De wereldbourgeoisie eene reactionaire massa
 • Parlementarisme of communisme?
 • Labour en het imperialisme

1930


 De Kommunistische Arbeider, 1930, maart

Redactie Amsterdam

 • Wereldcatastrofe
 • De bonzen de bons
 • Open brief aan de afd. Rotterdam Linker Maasoever C.P.H.
 • Rusland
 • EKKI-Congres. De linksche draai
 • Thomas gelooft het wel

 De Kommunistische Arbeider, 1930, mei

Redactie Amsterdam

 • De Ooorlogsconferentie van Labour
 • 1 mei. De wapenschouwing van het proletariaat!
 • Ziektewet
 • De loyale S.D.A.P.
 • REchts en links in de Komintern
 • Bijvoegsel [ontbreekt]

 De Kommunistische Arbeider, 1930, juli

Redactie Amsterdam

 • Troelstra
 • Het Britsche rijk en de Indische Onafhankelijkheidsbeweging
 • Van een “nieuwe weg” en een oud moeras
 • Rechtspraak in democratisch Nederland
 • De Fransche K.A.P. over de betekenis van de proletarische massa’s in de klasse-revolutie

 De Kommunistische Arbeider, 1930, december

Redactie Amsterdam

 • Het Kapitaal vindt geen uitweg
 • Hollandse leiders
 • Staking der Berlijnsche metaalbewerkers
 • Imperialisme, vlootwet en parlementaire comedie!
 • Van onze afdelingen

© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 5 August 2015, latest additions 6 December 2015Overzicht